BHP Iwa | doradztwo i szkolenia BHP PPOŻ - Tczew, Gdańsk, Gdynia | pomorskie

BHP Iwa
doradztwo i szkolenia BHP PPOŻ
Tczew, Gdańsk, Gdynia | pomorskie

Newsletter

Czwartek, 7.01.2016

Zmiany w prawie pracy od 2016 roku

Nowe uprawnienia rodzicielskie, limity umów terminowych oraz wydłużone okresy wypowiedzeń dla umów na czas określony, a także oskładkowanie umów zleceń - to najważniejsze dla pracodawców zmiany w prawie, jakie przynosi rok 2016.

 

Od początku 2016 roku pracodawcy nie mogą narzekać na nudę - już 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady oskładkowania dla równolegle trwających umów zleceń, a dzień później weszła w życie jedna z większych w ostatnich latach nowelizacji Kodeksu pracy.

1 stycznia 2016 r. - składki ZUS od umów zleceń

Z początkiem 2016 roku weszła w życie zasada, zgodnie z którą zleceniobiorca, dla którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom ze zlecenia oraz z innych tytułów (np. innej umowy zlecenia, działalności gospodarczej). Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Przykładowo, jeśli w styczniu będą wykonywane 3 umowy - jedna na 500 zł, druga na 1.000 zł, a trzecia na 400 zł, to wszystkie będą obowiązkowe. Każdy płatnik musi odprowadzić składki od pełnych kwot. Dopiero w przypadku czwartej umowy, ubezpieczenia będą dobrowolne.

1 stycznia 2016 r. - nowe zwolnienia podatkowe

Tego samego dnia zaczęła także obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na której skorzystają pracujący rodzice oraz zatrudniający ich pracodawcy.

Od nowego roku katalog świadczeń zwolnionych z PIT został rozszerzony o świadczenia otrzymywane z ZFŚS, związane z pobytem dzieci pracowników przedszkolach. Wolna od podatku będzie także wartość dofinansowania do czesnego za przedszkole dziecka pracownika finansowanego ze środków obrotowych pracodawcy - ale w granicach ustawowych limitów.

Co ważne, pracodawcy będą mogli zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów.

1 stycznia 2016 r. - zatrudnianie młodych bezrobotnych z dopłatą

Rok 2016 przynosi też zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dzięki nim pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie bezrobotnego przed trzydziestką, będzie mógł otrzymywać z Funduszu Pracy refundację kosztów zatrudnienia takiego pracownika do wysokości płacy minimalnej - przez 12 miesięcy. Zwrot kosztów dotyczyć będzie także należnych od refundowanej kwoty składek ZUS. Warunkiem będzie utrzymanie etatu tego pracownika przez co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu okres refundacji.

2 stycznia 2016 r. - uprawnienia rodzicielskie

Natomiast nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 2 stycznia 2016 r., umożliwi dzielenie się uprawnieniami rodzicielskimi pomiędzy rodzicem - pracownikiem i rodzicem - ubezpieczonym niebędącym pracownikiem. W myśl nowych przepisów będą to osoby objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, czyli np. prowadzące działalność gospodarczą lub świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia. Ponadto, z niektórych uprawnień związanych z rodzicielstwem w wyjątkowych przypadkach skorzystać będą mogli również inni członkowie najbliższej rodziny (zarówno zatrudnieni na etatach, jak i pracujący na innej podstawie, lecz objęci ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa).

Od 2 stycznia 2016 r. pracodawca nie może już udzielić pracownikowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego - znika on bowiem z przepisów, a o jego dotychczasowy wymiar wydłużony zostaje urlop rodzicielski. Zmieniają się także zasady łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą.

Zmiany obejmują również zasady udzielania urlopów wychowawczych i ojcowskich. W obu przypadkach wydłużono termin na skorzystanie z urlopu, wchodzą także nowe zasady dzielenia tych urlopów.

Spore modyfikacje dotyczą też 2 dni zwolnienia na dziecko, o którym mowa w art. 188 Kodeksu pracy. Od nowego roku można je wykorzystać w dniach lub godzinach. W tym drugim przypadku jego wymiar będzie obliczany proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

22 lutego 2016 r. - umowy terminowe

Kiedy opadną już emocje po noworocznych zmianach w prawie, przyjdzie czas na prawdziwą rewolucję - dnia 22 lutego 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która całkowicie zmieni dotychczasowe zasady zawierania umów na czas określony. Zamiast jednego - ilościowego limitu umów terminowych - strony stosunku pracy związane będą łącznie dwoma limitami:

  • ilościowym (nie więcej niż 3 umowy na czas określony) oraz
  • czasowym (na łączny okres nieprzekraczający 33 miesięcy).

Dla wzmocnienia trwałości zatrudnienia na podstawie terminowych kontraktów nowe przepisy w stosunku do umów na czas określony przewidują wydłużenie okresów wypowiedzeń i zrównanie ich z okresami obowiązującymi przy umowach na czas nieokreślony.

Dodatkowo, nowe przepisy uregulują kwestię zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

 

Źródło:  Magazyn prawa pracy

 

Autor:
Udostępnij: