BHP Iwa | doradztwo i szkolenia BHP PPOŻ - Tczew, Gdańsk, Gdynia | pomorskie

BHP Iwa
doradztwo i szkolenia BHP PPOŻ
Tczew, Gdańsk, Gdynia | pomorskie

Newsletter

Czwartek, 12.02.2015

Szkolenia BHP - kto, kiedy, jak często?

Aby odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytania związane ze szkoleniami pracowników w zakresie BHP, musimy sięgnąć po dwa podstawowe dokumenty: Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). W oparciu o te dokumenty postaram się przybliżyć wam w formie pytań i odpowiedzi zagadnienia związane ze szkoleniami.

 

1. Kiedy przechodzi się szkolenie wstępne a kiedy okresowe?

Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego i odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Mówiąc wprost, dopóki nasz pracownik nie zostanie przeszkolony, nie ma prawa wykonywać swoich obowiązków. Szkolenie to musi później być okresowo powtarzane - czyli w pewnych odstępach czasu przechodzimy w trakcie zatrudnienia szkolenia okresowe. Termin pierwszego szkolenia okresowego uzależniony jest od stanowiska pracy - pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami pierwszemu szkoleniu okresowemu poddaje się po 6 miesiącach od rozpoczęcia pracy, natomiast wszyscy pozostali pracownicy po 12 miesiącach.

 

2. Szkolenia okresowe - jak często?

Szkolenia okresowe odbywają się nie rzadziej niż:

 • co roku dla stanowisk, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne, 
 • co 3 lata dla stanowisk robotniczych,
 • co 5 lat dla stanowisk kierowniczych, inżynieryjno technicznych oraz innych stanowisk, kórych charakter pracy związany jest z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp,
 • co 6 lat dla stanowisk administracyjno-biurowych.

 

3. Kto przeprowadza szkolenia bhp?

Jeśli chodzi o szkolenia wstępne, sprawa jest dość prosta - instruktaż ogólny przeprowadza "bhpowiec", natomiast instruktaż stanowiskowy, osoba, posiadająca najlepszą wiedzę na temat stanowiska, na które zostanie zatrudniony pracownik - z reguły jego bezpośredni przełożony. Dużo więcej szumu jest wokół szkoleń okresowych. Ile artykułów na ten temat tyle opinii. Moja pewnie będzie kolejna:) Szkolenia okresowe bhp może prowadzić osoba posiadająca odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniającą właściwą realizację programów szkolenia określonych w ww Rozporządzeniu. Czy to oznacza, że aby przekazać komuś wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej trzeba być ratownikiem medyczny? Albo czy przedstawiając komuś zasady prowadzenia ewakuacji należymieć tytuł inspektora ppoż.?Nie. Nigdzie nie zostały określone jakieś szczególne kwalifikacje osób, które mogą szkolić naszych pracpwników. Ma to być po prostu ktoś kto posiada wiedzę z tej dziedziny, będzie potrafił przekazać ją w zrozumiały sposób, ale jednocześniej jego doświadczenie zawodowe będzie na tyle bogate, że swoje słowa będzie w stanie poprzeć życiowymi przykładami, co jak wiadomo, najskuteczniej wpłynie na przyswojenie wiedzy przez osoby szkolone. 

 

SZKOLENIA WSTĘPNE OD 30 ZŁ/OSOBĘ, SZKOLENIA OKRESOWE OD 50 ZŁ/OSOBĘ.

 
4. Jakie tematy omawiane są na szkoleniu wstępnym i ile czasu powinno trwać?

Poniżej przedstawiam w formie tabelarycznej programy szkolenia wstępnego bhp.  Oczywiście każdy pracodawca powinien uzupełnić ten zakres o istotne dla danego stanowiska elementy. Czas podany w tabeli zawiera godziny lekcyjne (1 godzina = 45 min).

 

Ramowy program szkolenia

Liczba godzin

Instruktaż ogólny

 

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

0,6

 1. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 1. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 1. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

0,5

 1. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze

 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym

0,4

 1. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego

0,5

 1. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika

 1. Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego

 1. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru

1,0

 1. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Razem

min. 3,0

Instruktaż stanowiskowy

 

 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:

- elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne)

- elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty)

- przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy

b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii

c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.

2,0

 1. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.

0,5

 1. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora

0,5

 1. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora

4,0

 1. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika

1,0

Razem

min. 8,0

 

Autor: Iwona Augustynowicz
Udostępnij: