BHP Iwa | doradztwo i szkolenia BHP PPOŻ - Tczew, Gdańsk, Gdynia | pomorskie

BHP Iwa
doradztwo i szkolenia BHP PPOŻ
Tczew, Gdańsk, Gdynia | pomorskie

Newsletter

Piątek, 30.01.2015

Czy moja firma musi mieć Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Wiele firm nie ma zielonego pojęcia o istnieniu takiego dokumentu jak Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Jak nie wiedzą o jego istenieniu, tym bardziej nie są świadomi, że muszą taką posiadać. Jeszcze niedawno byłam jedną z takich osób:) Ale bogatsza o wiedzę i doświadczenie w jej tworzeniu, pomogę wam dzisiaj odpowiedzieć na tytułowe pytanie: Czy moja firma musi mieć Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

 

Wymóg opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109, poz. 719 z 2010 r.).  Przepis ten nakłada wykonanie instrukcji na właścicieli, zarządców lub użytkowników obieków bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funckji użteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich. Od zapisu są pewne wyjątki, uzależnione od kubatury brutto budynku.

 

Z obowiązku sporządzenia instrukcji zwolnione są obiekty lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m3.

 

Jeżeli zobowiązany do sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dysponuje kilkoma obiektami na jednym terenie, nie musi tworzyć instrukcji dla każdego obiektu osobno (bynajmniej nie nakazują tego żadne przepisy). Wystarczy jeden wspólny dokument zawierający odniesienia do poszczególnych budynków. Dopuszczalne jest również, aby w obiektach produkcyjnych i magazynowych instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowiła część instrukcji technologiczno - ruchowej.

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA TWOJEJ FIRMY JUŻ OD 350 ZŁ!!!

 
Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

 

Zgodnie z ww Rozporządzeniem instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera:

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 2. Określenie wyposażenia w wymgane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 3. Spodoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 5. Warunki i organizację ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 6. Sposoby zaznajamiania użytkownikó obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią podmiotowej instrukcji;
 7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 8. Wskazanie osób lub podmiotów opracowującyh instrukcję,
 9. Plany obiektów, obejmumące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach, lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziału obiektu na strefy pożarowe,
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydrantó zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celó przeciwpożarowych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

 

 Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

 

Na pytanie to odpowiada Komendant Główny PSP (www.straz.gov.pl):

"Opracowywanie przedmiotowego dokumentu należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które to czynności, zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

 

Ponieważ opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie wykracza poza zakres obowiązków właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu wynikających z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), przedmiotowe instrukcje mogą opracowywać osoby posiadające co najmniej kwalifikacje, o których mowa w art. 4 ust. 2b cyt. wyżej ustawy, a więc wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika pożarnictwa.

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - jak często aktualizować?

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, któe wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

WAŻNE: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna znajdować się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

 

Autor: Iwona Augustynowicz
Udostępnij: